Arranjament de pistes

Les pistes forestals, a causa de les incidències climatològiques, usos motoritzats i trànsit rodat, contínuament es deterioren. Amb els nostres mitjans arrangem els camins i els adaptem a les necessitats de cada pista.
També desbrossem els laterals d’aquestes pistes per millorar la visibilitat, l’accessibilitat i evitar incendis forestals. En aquest punt, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb trama urbana, al seu article 3r, fa referència a “mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes”.